O nas

Mińskie Forum - miasto aktywnych ludzi


Drodzy Wyborcy, Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, 

Mińskie Forum to jeden z najstarszych w Mińsku bezpartyjnych komitetów reprezentowanych w Radzie Miasta. Tej idei jesteśmy wierni od samego początku, by pracując ponad podziałami łączyć różne środowiska, a nie dzielić. Wiadomo nie od dziś, że to zgoda buduje.

Nasz komitet skupia osoby aktywnie pracujące na rzecz innych ludzi poprzez działalność w różnego rodzaju przedsięwzięciach społecznych czy charytatywnych, organizacjach pozarządowych,  klubach sportowych. W tym roku w wyborach do Rady Miasta Mińskie Forum reprezentuje wyjątkowo aktywna grupa ludzi. W szeregach Forum znajdziemy osoby pracujące na rzecz dzieci i młodzieży, przedsiębiorców, którzy potrafią wykorzystywać środki unijne, inżynierów, społeczników kreujących wydarzenia oświatowe, sportowe czy kulturalne. Nasi kandydaci do Rady Miasta to osoby sprawdzone w pracy na rzecz swoich środowisk, tworzące rzeczywistość obok siebie – to liderzy, którzy pracują z pasją dla drugiego człowieka. To dlatego ideą programową Forum na obecną kadencję jest wykorzystywanie potencjału ludzi mieszkających w Mińsku Mazowieckim poprzez wspieranie ich aktywności. Kapitał ludzki to filar samorządności, stąd hasło przyświecające członkom Mińskiego Forum: „Miasto Aktywnych Ludzi”. 

Mińskie Forum jest komitetem społecznym, który aktywnie, poprzez pracę radnych i swoich członków, zmienia i nadal chce zmieniać przestrzeń miejską i poprawiać jakość życia Mińszczan. Dowodem na to jest fakt, że w poprzedniej kadencji radni Mińskiego Forum wspierali wszystkie projekty dotyczące miejskich inwestycji. Kilkanaście wybudowanych ulic, zmodernizowane targowisko, plac Stary Rynek czy plac przed mińskim Pałacem, kilkaset nowych miejsc parkingowych, budowa obiektów sportowych, placów zabaw oraz nowe nasadzenia zieleni to widoczne efekty współpracy i zaangażowania członków Mińskiego Forum w ostatniej kadencji. Rozwój miasta to nie tylko rozwój infrastruktury, dlatego członkowie Mińskiego Forum wspierali również wszelkie działania społeczne czy kulturalne, jak np. Festiwal 4M, wpływające na wzrost zadowolenia Mińszczan z życia w naszym mieście.
 
Jesteśmy dobrze przygotowani do pracy w Radzie Miasta. Powołaliśmy jako jedyny komitet w mieście grupy zadaniowe w najważniejszych obszarach, w skład których wchodzą osoby posiadające doświadczenie w danej dziedzinie. Szczególny nacisk kładziemy na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Grupa zadaniowa odpowiedzialna za monitorowanie pozyskiwania funduszy strukturalnych składa się z osób, które pracowały i pracują przy projektach unijnych. Żaden komitet nie ma w swoich szeregach tak licznej grupy  osób o takich kompetencjach. Wierzymy, że pozyskamy dzięki nim rekordową ilość środków z funduszy UE przeznaczonych na lata 2014 – 2020.

Wybory samorządowe są takimi wyborami, w których nawet pojedynczy głos zmienia rzeczywistość obok nas. Mińsk Mazowiecki ma ogromny potencjał zarówno poprzez swoje znakomite położenie, jak i aktywność swoich mieszkańców. Nie zmarnujmy tej szansy – wybierzmy ludzi kompetentnych, uczciwych i pracujących z pasją. Zagłosujmy na Mińskie Forum! 


Przewodniczący Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
Dariusz KulmaProgram

Mińskie Forum jest komitetem społecznym, który aktywnie, poprzez pracę radnych i swoich członków, zmienia i nadal chce zmieniać przestrzeń miejską i poprawiać jakość życia Mińszczan. Dowodem na to jest fakt, że w poprzedniej kadencji radni Mińskiego Forum wspierali wszystkie projekty dotyczące miejskich inwestycji. Kilkanaście wybudowanych ulic, zmodernizowane targowisko, plac Stary Rynek czy plac przed mińskim Pałacem, kilkaset nowych miejsc parkingowych, budowa obiektów sportowych, placów zabaw oraz nowe nasadzenia zieleni to widoczne efekty współpracy i zaangażowania członków Mińskiego Forum w ostatniej kadencji. Rozwój miasta to nie tylko rozwój infrastruktury, dlatego członkowie Mińskiego Forum wspierali również wszelkie działania społeczne czy kulturalne, jak np. Festiwal 4M, wpływające na wzrost zadowolenia Mińszczan z życia w naszym mieście.

 

Obszary działań na najbliższą kadencję:

 • Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2.
 • Budowa stadionu sportowego przy ul. Budowlanej.
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania zaplecza sportowego w mieście (orliki, sale sportowe, korty).
 • Poprawa połączeń komunikacyjnych pomiędzy południową i północną częścią miasta poprzez wybudowanie wiaduktu oraz łącznika pomiędzy ul. Mrozowską i ul. Łąkową. 
 • Budowa ulic zgodnie z harmonogramem w każdym rejonie miasta, m.in. Grzeszaka, Sosnowa, Wesoła, Sikorskiego, Narutowicza, Borelowskiego, Huberta, Rodziny Łubieńskich i innych. 
 • Opracowanie koncepcji komunikacji miejskiej z preferencyjnymi warunkami dla seniorów.
 • Opracowanie koncepcji efektywnego wykorzystania miejsc parkingowych w centrum miasta z ewentualną budową parkingu wielopoziomowego
 • Zwiększenie efektywności w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych zarówno infrastrukturalnych jak i w obszarze Kapitału Ludzkiego.
 • Dokończenie budowy sali widowiskowej z funkcją kina.
 • Poszerzenie granic miasta w celu powiększenia terenów inwestycyjnych.
 • Powołanie komórki przy Urzędzie Miasta w zakresie doradztwa w celu pozyskiwania środków z nowej perspektywy unijnej przez firmy oraz organizacje pozarządowe. 
 • Wsparcie inicjatyw promujących miasto (w tym wydarzeń kulturalnych i sportowych). 
 • Dążenie do uzyskania przez imprezy kulturalne miasta (np. festiwale muzyczne) zasięgu ogólnopolskiego poprzez wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. 
 • Wdrożenie efektywnego systemu utylizacji śmieci w celu obniżenia kosztów odbioru śmieci od mieszkańców. 
 • System monitoringu w newralgicznych punktach miasta.
 • Zwiększenie wsparcia dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu, kultury, edukacji ze szczególnym uwzględnieniem działań aktywizujących osoby młode.
 • Budowa asfaltowych ścieżek rowerowych.
 • Rewitalizacja Parku Miejskiego z wykorzystaniem środków zewnętrznych, aby park był miejscem do różnorodnego spędzania wolnego czasu (m.in. z miejscem piknikowym, przystanią kajakową).
 • Wydłużenie sezonu, w którym jest czynne lodowisko.
 • Dalsze zwiększenie nowych nasadzeń zieleni w mieście.
 • Obniżenie kosztów ponoszonych przez miasto poprzez wdrożenie innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań technologicznych (w tym m.in. dalsza termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykorzystanie technologii LED oraz ogniw fotowoltaicznych).

 

 

Kandydaci do Rady Miasta

Nasi kandydaci to osoby aktywnie pracujące na rzecz innych poprzez działalność w różnego rodzaju przedsięwzięciach społecznych czy charytatywnych, organizacjach pozarządowych,  klubach sportowych. W szeregach Forum znajdziemy osoby pracujące na rzecz dzieci i młodzieży, przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują środki unijne, inżynierów, społeczników kreujących wydarzenia oświatowe, sportowe czy kulturalne w naszym mieście. Nasi kandydaci do Rady Miasta to osoby sprawdzone w pracy na rzecz swoich środowisk, tworzące rzeczywistość obok siebie – to liderzy, którzy pracują z pasją dla drugiego człowieka. Wspólnie tworzą Miasto Aktywnych Ludzi.

`

Ewa Hutkowska

MIŃSK ATRAKCYJNYM MIASTEM

Kandydatka młodego pokolenia. Osoba pełna energii, angażująca się w życie społeczne.

sport kultura ekologia środki unijne promocja rekreacja

więcej o kandydacie

Kamil Przemysław Ołdak

Bezinteresowność i entuzjazm

Pracownik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Członek Mińskiego Towarzystwa Hokejowego i prezes Hokejowego Klubu Sportowego Mińsk Mazowiecki. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

sport infrastruktura drogowa środki unijne rekreacja gospodarka komunalna bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Grzegorz Cyran

MIASTO AKTYWNYCH LUDZI

Od 18 lat nauczyciel wychowania fizycznego. Pracuje na rzecz sportu i oświaty, wspiera inicjatywy kulturalne. Radny VI kadencji.

edukacja sport ekologia rekreacja bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Tomasz Ruta

MIASTO AKTYWNYCH LUDZI

Nauczyciel wychowania fizycznego od 17 lat. Propagator sportu wśród dzieci i  młodzieży.

sport ekologia aktywizacja mieszkańców rekreacja

więcej o kandydacie

Bogusław Antoni Zwierz

MIASTO AKTYWNYCH LUDZI

Swoją drogę zawodową rozpoczął od bycia robotnikiem, a zakończył na prezesurze firmy.  Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy Rady Miasta Mińsk Mazowiecki.

sport kultura ekologia infrastruktura drogowa aktywizacja mieszkańców gospodarka komunalna bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Kazimierz Markowski

ENERGIA I KONSEKWENCJA

Emerytowany oficer Wojska Polskiego. Aktywny działacz społeczny. Od 2010 Radny Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska.

kultura infrastruktura drogowa promocja aktywizacja mieszkańców gospodarka komunalna bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Dariusz Kulma

Działanie z pasją to pewność sukcesu

Człowiek wielu pasji, działający od ponad 20 lat na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jak sam o sobie mówi jest „lokalnym patriotą” i nie wyobraża sobie życia w innym miejscu, w obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. Z zawodu i zamiłowania matematyk, od 2006 roku również właściciel Firmy ELITMAT. Angażuje się społecznie poprzez pracę w Stowarzyszeniu „Ścieżki Nieskończoności”, którego jest prezesem. Pomysłodawca i jeden z koordynatorów Festiwalu 4M. Prywatnie lider zespołu „Rozdwojenie Jaźni”.

edukacja kultura ekologia infrastruktura drogowa przedsiębiorczość środki unijne aktywizacja mieszkańców

więcej o kandydacie

Paweł Antosiewicz

Wiedza - Doświadczenie - Uczciwość

Działa w organizacjach pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo „Dzieciom Radość”. Ekspert ds. Funduszy Europejskich POKL.

edukacja sport kultura środki unijne aktywizacja mieszkańców

więcej o kandydacie

Mariusz Stanisław Smoliński

Innowacja w mieście oparta na doświadczeniu

Jest osobą doświadczoną, konkretną i skuteczną. Mieszka w Mińsku Mazowieckim od urodzenia, dlatego dobrze zna potencjał tego miasta. Jego osobiste doświadczenie jako przedsiębiorcy połączone ze skutecznością wprowadzania nowoczesnych, oszczędnych i  ekologicznych rozwiązań w firmie, chciałby wykorzystać w rozwoju potencjału naszego miasta.

sport kultura ekologia infrastruktura drogowa przedsiębiorczość środki unijne promocja

więcej o kandydacie

Ewelina Magdalena Frankiewicz

To my tworzymy to miasto

Technik farmaceutyczny, instruktor sportu i fitness, właściciel i trener w Klubie Walki Grappler, współzałożyciel MKS MMA Team. Pragnie rozwijać miasto w zakresie sportu, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości i przyczyniać się do aktywizacji mieszkańców naszego miasta.

sport kultura przedsiębiorczość promocja aktywizacja mieszkańców rekreacja

więcej o kandydacie

Łukasz Lipiński

ZE MNĄ BEZPIECZNIEJ

Radny obecnej kadencji. Dzięki jego determinacji i zaangażowaniu powstał monitoring przy ul. Rodziny Nalazków oraz ul. Błonie, wybudowano łącznik ul. Błonie z ul. Siennicką, wymieniono nawierzchnię na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 2., wyremontowano Plac Stary Rynek. 

sport infrastruktura drogowa środki unijne gospodarka komunalna bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Aneta Senktas

Najważniejszy jest człowiek

Dyplomowany nauczyciel muzyki i tańca. Choreograf Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrówka”. Promuje kulturę ludową i polskie dziedzictwo taneczne.

edukacja kultura promocja aktywizacja mieszkańców rekreacja

więcej o kandydacie

Sebastian Reczek

3M - MIŃSK MOIM MIASTEM

Nauczyciel wychowania fizycznego. Angażuje się we współpracę z licznymi klubami sportowymi. Wolontariusz w Fundacji EBU. Organizator wielu imprez sportowych i wyjazdów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.

edukacja sport promocja rekreacja

więcej o kandydacie

Piotr Mateusz Lichota

REKREACJIA I SPORT- PRZYSZŁOSCIĄ NASZEGO MIASTA

Fizjoterapeuta i trener personalny. Założyciel Klubu Sportowego Parkour Wschód.

sport kultura aktywizacja mieszkańców rekreacja

więcej o kandydacie

Ireneusz Piotr Kuśmierski

PRACOWITOŚĆ I PROFESJONALIZM

Lokalny przedsiębiorca. Jego pracą i zarazem zainteresowaniem są budownictwo oraz projektowanie. Lubi pracę wśród ludzi i dla ludzi.

kultura ekologia infrastruktura drogowa przedsiębiorczość aktywizacja mieszkańców gospodarka komunalna bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Leszek Szeląg

WARTO WSPIERAĆ KREATYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW

Z zawodu pedagog specjalny, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej. Obecnie dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku Mazowieckim. Od zawsze angażuje się w pracę z dziećmi i młodzieżą.

edukacja kultura aktywizacja mieszkańców rekreacja

więcej o kandydacie

Krzysztof Adam Bartnicki

MIASTO AKTYWNYCH LUDZI

Nauczyciel z długoletnim stażem, związany z Zespołem Szkół Miejskich nr 2 przy ul. Siennickiej. Zajmuje się m.in. organizacją imprez sportowych na terenie powiatu.

edukacja sport rekreacja bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Andrzej Jan Soćko

MIASTO AKTYWNYCH LUDZI

Komendant Hufca ZHP „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim. V-ce przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Mińskiego, Członek Rady Chorągwi Mazowieckiej.

kultura ekologia infrastruktura drogowa promocja aktywizacja mieszkańców rekreacja bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Dariusz Czura

MIASTO AKTYWNYCH LUDZI

Inżynier geodezji. Od 20 lat właściciel firmy geodezyjnej w Mińsku Mazowieckim.  

sport kultura przedsiębiorczość środki unijne aktywizacja mieszkańców bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Sławomir Zygmunt Gromek

ODDAM MIASTU MOJE DOŚWIADCZENIE

Lokalny przedsiębiorca – od 40 lat związany z branżą budowlaną. Społeczny działacz – od 24 lat związany z Międzyszkolnym Klubem Sportowym „OLIMP”.

sport ekologia infrastruktura drogowa przedsiębiorczość aktywizacja mieszkańców gospodarka komunalna

więcej o kandydacie


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Okręg 21


Ulice wchodzące w skład okręgu:

AKACJOWA, FRYDERYKA CHOPINA, HELENY MODRZEJEWSKIEJ, HENRYKA WIENIAWSKIEGO, JÓZEFA CHŁOPICKIEGO, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KASZTANOWA, KLONOWA, LUDOWA, MAZOWIECKA, SIENNICKA od 20 do końca numery parzyste i od 29 do końca numery nieparzyste, SPACEROWA, STANISŁAWA MONIUSZKI, WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Siedziba komisji wyborczej:

Gimnazjum Miejskie Nr 3, ul. Siennicka 17

Ewa Hutkowska

×

Okręg 7


Ulice wchodzące w skład okręgu:

ARMII LUDOWEJ od 1 do 19 numery nieparzyste i od 2 do 16 numery parzyste, ELIZY ORZESZKOWEJ od 1 do 21A numery nieparzyste i od 2 do 32 numery parzyste, GRANICZNA od 2 do 18 numery parzyste i od 1 do 13 numery nieparzyste, RÓŻANA, STANISŁAWOWSKA, STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO od 32/34 do 48 numery parzyste, STEFANA OKRZEI od 18 do końca numery parzyste, i od 31 do końca numery nieparzyste, TARTACZNA od 1 do 23 numery nieparzyste i od 2 do 32 numery parzyste, WARSZAWSKA od 2 do 90 numery parzyste, WIŚNIOWA, ZACHODNIA

Siedziba komisji wyborczej:

Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 9

Kamil Przemysław Ołdak

×

Okręg 9


Ulice wchodzące w skład okręgu:

ARMII LUDOWEJ od 21 do końca numery nieparzyste i od 18 do końca numery parzyste, MIKOŁAJA KOPERNIKA, STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 30 oraz od 21 do 25 numery nieparzyste, STEFANA OKRZEI od 14 do 16 numery parzyste i od 21 do 29 numery nieparzyste

Siedziba komisji wyborczej:

Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 9

Grzegorz Cyran

×

Okręg 2


Ulice wchodzące w skład okręgu:

ADAMA RAPACKIEGO, BOCZNA od 11 do końca numery nieparzyste i od 18 do końca numery parzyste, BOHATERÓW MONTE CASSINO, BRACI ROKICKICH, CHABROWA, DĘBOWA, GEN. STANISŁAWA POPŁAWSKIEGO, GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, GRABOWA, IGNACEGO KRASICKIEGO, JANA KOCHANOWSKIEGO, JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO, JASNA, KARPATCZYKÓW, KOŁOWA, LEŚNA, OBROŃCÓW TOBRUKU, SŁONECZNA, SZCZECIŃSKA od 12 do końca numery parzyste i od 23 do końca numery nieparzyste, ZUZANNY

Siedziba komisji wyborczej:

Gimnazjum Miejskie Nr 2, ul. Budowlana 2

Tomasz Ruta

×

Okręg 5


Ulice wchodzące w skład okręgu:

11 LISTOPADA od 2 do 4 numery parzyste; BANKOWA, TOPOLOWA, WARSZAWSKA od 83 do 173 numery nieparzyste

Siedziba komisji wyborczej:

Miejski Dom Kultury, ul. Warszawska 173

Bogusław Antoni Zwierz

×

Okręg 14


Ulice wchodzące w skład okręgu:

DĄBRÓWKI od 27 do końca numery nieparzyste, HIPOLITA KONOPKI, JANA ŁUPIŃSKIEGO, JAŚMINOWA, MARII GROCHOWSKIEJ, PŁK. ZYGMUNTA CHMIELEŃSKIEGO, RODZINY ŁUBIEŃSKICH, SĘDOMIERSKA, JÓZEFA SYLWESTROWICZA

Siedziba komisji wyborczej:

Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Warszawska 250/81

Kazimierz Markowski

×

Okręg 4


Ulice wchodzące w skład okręgu:

11 LISTOPADA od 1 do końca numery nieparzyste i od 6 do końca numery parzyste, BOCZNA od 1 do 9A numery nieparzyste i od 2 do 16 numery parzyste, BUDOWLANA od 1 do końca numery nieparzyste, od 6 do końca numery parzyste, GDAŃSKA, GNIEŹNIEŃSKA, JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO od 4 do końca numery parzyste i od 21 do końca numery nieparzyste, JULIANA TUWIMA, KRÓTKA, MAJĄTKOWA, OLSZTYŃSKA, SZCZECIŃSKA od 1 do 21 numery nieparzyste i od 2 do 10 numery parzyste, TORUNSKA

Siedziba komisji wyborczej:

Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Juliana Tuwima 2

Dariusz Kulma

×

Okręg 8


Ulice wchodzące w skład okręgu:

1 MAJA, ADAMA ASNYKA, BOLESŁAWA PRUSA, ELWIRO MICHAŁA ANDRIOLLEGO, FLORENCJA, GEN. JÓZEFA BEMA, GRANICZNA od 15 do końca numery nieparzyste i od 20 do końca numery parzyste, GRZYBOWA, JANA HEWELIUSZA, JERZEGO SKARŻYŃSKIEGO, KOLEJOWA, LICEALNA, MICHALINY SZCZEPANKOWSKIEJ, PIĘKNA, POLOWA, SIEDLECKA, STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO od 27 do końca numery nieparzyste i od 50 do końca numery parzyste, SZARYCH SZEREGÓW, SZCZEPANA REDY, TARTACZNA od 25 do końca numery nieparzyste, od 34 do końca numery parzyste, WENECKA, ZIELONA, ZOFII KALINOWSKIEJ, ZOFII NAŁKOWSKIEJ, PLAC DWORCOWY

Siedziba komisji wyborczej:

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej, ul. Piękna 7A

Paweł Antosiewicz

×

Okręg 20


Ulice wchodzące w skład okręgu:

GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO od 2 do 8F numery parzyste i od 1 do 41D numery nieparzyste, LETNISKOWA, LIPOWA, ŁĄKOWA, MARIANA LANGIEWICZA, MIŁA, MROZOWSKA, PIASKOWA, SPORTOWA, STANISŁAWA STASZICA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, STANKOWIZNA, WIDOK, KONSTANTEGO RUDZKIEGO, DŻWIGOWA, ZBIGNIEWA MIROSZA

Siedziba komisji wyborczej:

Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1

Mariusz Stanisław Smoliński

×

Okręg 10


Ulice wchodzące w skład okręgu:

BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO, IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO od 15 do końca numery nieparzyste i od 14 do końca numery parzyste, MAŁA, SPÓŁDZIELCZA od 12 do końca numery parzyste i od 11 do końca numery nieparzyste, STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO od 2 do 28 numery parzyste i od 1 do 19A numery nieparzyste, STEFANA OKRZEI od 1 do 19 numery nieparzyste i od 2 do 12B numery parzyste, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, ZAWISZY, ZYGMUNTA KAZIKOWSKIEGO od 1 do 25 numery nieparzyste i od 2 do 24 numery parzyste

Siedziba komisji wyborczej:

Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Zygmunta Kazikowskiego 18

Ewelina Magdalena Frankiewicz

×

Okręg 15


Ulice wchodzące w skład okręgu:

1 PLM WARSZAWA od 1 do 1D numery nieparzyste, BŁONIE, RODZINY NALAZKÓW

Siedziba komisji wyborczej:

Zespół Szkół im.M.C.Skłodowskiej, ul. 1 PLM Warszawa 1

Łukasz Lipiński

×

Okręg 12


Ulice wchodzące w skład okręgu:

ADAMA MICKIEWICZA, DĄBRÓWKI od 2 do 18 numery parzyste i od 1 do 25 numery nieparzyste, JANA DŁUGOSZA, JANA MATEJKI, MIODOWA, PLAC STARY RYNEK, WARSZAWSKA od 180 do 238 numery parzyste

Siedziba komisji wyborczej:

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Dąbrówki 10

Aneta Senktas

×

Okręg 13


Ulice wchodzące w skład okręgu:

7 PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH, BOLESŁAWA CHROBREGO numery parzyste, WARSZAWSKA od 240 do końca numery parzyste i od 265 do końca numery nieparzyste, ŻWIROWA od 28 do końca numery parzyste

Siedziba komisji wyborczej:

Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Warszawska 250/81

Sebastian Reczek

×

Okręg 6


Ulice wchodzące w skład okręgu:

ANDRZEJA STRUGA, BOLESŁAWA CHROBREGO od I do końca numery nieparzyste, BUDOWLANA od 2 do 4E numery parzyste, DR. JANA HUBERTA, FRANCISZKA ŻWIRKI, JANA III SOBIESKIEGO, KAZIMIERZA III WIELKIEGO, KOŚCIELNA, MALINOWA, MIKOŁAJA REJA, PARKOWA, PRZEMYSŁOWA, STANISŁAWA WIGURY, STEFANA BATOREGO, STEFANA CZARNIECKIEGO, WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO, WARSZAWSKA od 175 do 263 numery nieparzyste, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, ŻWIROWA od 1 do końca granicy miasta numery nieparzyste i od 2 do 26 numery parzyste, JULIANA GROBELNEGO, OGRODOWA

Siedziba komisji wyborczej:

Gimnazjum Miejskie Nr 2, ul. Budowlana 2

Piotr Mateusz Lichota

×

Okręg 11


Ulice wchodzące w skład okręgu:

BULWARNA, JÓZEFA MIRECKIEGO od 1 do 13A numery nieparzyste i od 2 do końca numery parzyste, JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO od 1 do 13 numery nieparzyste i od 2 do 12A numery parzyste, KONSTYTUCJI 3 MAJA, NADRZECZNA, PLAC JANA KILIŃSKIEGO, RODZINY SAŻYŃSKICH, ROMUALDA TRAUGUTTA, SPÓŁDZIELCZA od 1 do 9 numery nieparzyste i od 2 do 10 numery parzyste, WARSZAWSKA od 92 do 178 numery parzyste, ZGODA, ZYGMUNTA KAZIKOWSKIEGO od 26 do końca numery parzyste i od 27 do końca numery nieparzyste

Siedziba komisji wyborczej:

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Piłsudskiego 1a

Ireneusz Piotr Kuśmierski

×

Okręg 1


Ulice wchodzące w skład okręgu:

RYNOWSKA, BAGNISTA, BRATNIA, CIENISTA, EMILII PLATER, GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, JANUSZA KORCZAKA, KRESOWA, KRÓLEWIECKA, KS. STANISŁAWA BRZÓSKI, KWIATOWA, MAJOWA, MAŁOPOLSKA, MARCINA BORELOWSKIEGO, MAZURSKA, MIESZKA 1, NOWY ŚWIAT od 66 do końca numery parzyste i od 35 do końca numery nieparzyste, PIASTA, POR.WŁADYSŁAWA KLIMASZEWSKIEGO, POR. LUDWIKA WOLAŃSKIEGO, ŚWIĘTOKRZYSKA od 47 do końca numery nieparzyste i od 48 do końca numery parzyste, WSPÓLNA, ZIEMOWITA, ZYGMUNTOWSKA

Siedziba komisji wyborczej:

Szkoła Podstawowa Nr 5, ul.Małopolska 11

Leszek Szeląg

×

Okręg 17


Ulice wchodzące w skład okręgu:

1 PLM WARSZAWA od 2 do 14 numery parzyste, GÓRKI, JÓZEFA MIRECKIEGO od 15 do 17 numery nieparzyste, SIENNICKA od 1 do 27 numery nieparzyste i od 2 do 18A numery parzyste, SZPITALNA od 1 do 27 numery nieparzyste i od 2 do 22A numery parzyste

Siedziba komisji wyborczej:

Gimnazjum Miejskie Nr 3, ul. Siennicka 17

Krzysztof Adam Bartnicki

×

Okręg 18


Ulice wchodzące w skład okręgu:

1 PLM WARSZAWA od 5 do końca numery nieparzyste, od 16 do końca numery parzyste, 30 LIPCA, ARMII KRAJOWEJ, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BRACI ŚNIADECKICH od 22 do końca numery parzyste, od 9 do końca numery nieparzyste, DĄBRÓWKI od 20 do końca numery parzyste, DOLNA, GABRIELA NARUTOWICZA, IGNACEGO PADEREWSKIEGO, JULIANA GRZESZAKA, SZPITALNA od 24 do końca numery parzyste i od 29 do końca numery nieparzyste, KOSMICZNA, WINCENTEGO WITOSA, KRÓLOWEJ JADWIGI, GWARDII LUDOWEJ, MARIANA BENKI, MIECZYSŁAWA ŁUGOWSKIEGO, OSKARA KOLBERGA, STANISŁAWA MIŃSKIEGO

Siedziba komisji wyborczej:

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Dąbrówki 10

Andrzej Jan Soćko

×

Okręg 3


Ulice wchodzące w skład okręgu:

ELIZY ORZESZKOWEJ od 23 do końca numery nieparzyste i od 34 do końca numery parzyste, GEN. ZYGMUNTA BERLINGA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JAGIELLOŃSKA, JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO od 1 do 19 numery nieparzyste i od 2 do 2B numery parzyste, KARPACKA, KASZUBSKA, LITEWSKA, MARII DĄBROWSKIEJ, MARII KONOPNICKIEJ, NOWY ŚWIAT od 1 do 33 numery nieparzyste i od 2 do 64 numery parzyste, POMORSKA, STEFANA ŻEROMSKIEGO, SUDECKA, ŚLĄSKA, ŚWIĘTOKRZYSKA od 1 do 45 numery nieparzyste i od 2 do 46 numery parzyste, TARGOWA, TATRZAŃSKA, WARSZAWSKA od 1 do 81 numery nieparzyste, WARSZAWSKIE PRZEDMIESCIE, WIELKOPOLSKA, WŁADYSŁAWA REYMONTA, ZACISZE

Siedziba komisji wyborczej:

Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Małopolska 11

Dariusz Czura

×

Okręg 16


Ulice wchodzące w skład okręgu:

1 PLM WARSZAWA od 3 do 3A numery nieparzyste, BRACI ŚNIADECKICH od 1 do 7 numery nieparzyste i od 2 do 20 numery parzyste, CICHA

Siedziba komisji wyborczej:

Zespół Szkół im.M.C.Skłodowskiej, ul. 1 PLM Warszawa 1

Sławomir Zygmunt Gromek

×

Ankieta

Jeżeli zamierzasz głosować na Mińskie Forum, zaznacz, w którym okręgu głosujesz: